تبلیغات
تابلوهای برق - استاندارد نگهداری و مراقبت از شینه ها

تابلوهای برق

خوش آمدید

 

استاندارد نگهداری و مراقبت از شینه ها

دمای بیش از حد سبب اکسید شدن بیش از حد شینه و وارد شدن صدمه به عایقبندی (در صورت وجود) انبساط طولی شینه و کم شدن استقامت مکانیکی آن می شود. همچنین ازدیاد دما باعث ازدیاد مقاومت  الکتریکی می شود که در شینه های بلند ممکن است بصورت افت ولتاژ ظاهر شود از آنجایی که طول با مقدار مقاومت نسبت مستقیم دارد با فزایش طول مقدار مقاومت نیز افزایش می یابد . این افزایش دما باعث انتشار حرارت به محیط شده و ممکن است برای مواد ، تجهیزات و دیگر اشیایی که در محیط وجود داشته باشد مضر و یا خطرناک باشد .

نکته :

شینه ای که رنگ شده باشد ، توانایی انتشار انرژی بیشتری را بصورت تشعشع دارد و بنابر این بهتر از یک شینه مشابه رنگ نشده خنک می شود.

 برای نگهداری و حفاظت شینه ها و افزایش طول عمر آنها باید اقدامات زیر را در نظر بگیریم :

1) طول شینه ها را حداقل کوتاه تر در نظر بگیریم و در جایی که نیاز می باشد طول شینه زیاد باشد لااقل از شینه های 2 تکه ای که توسط بست و اتصال مخصوص متصل می گردند ، استفاده نماییم .

2) هر گونه گردوغبار و کثافت روی شینه ها که باعث افزایش مقاومت شود را تمیز نماییم.

3) فاصله هر شینه نسبت به شینه دیگر را رعایت کنیم تا گردش هوایی لازم ما بین شینه ها و خنک شدن آنها را باعث شویم.

4) شینه ها بایداز نظر مکانیکی به قدر کافی محکم باشند تا در صورت بروز اتصال کوتاه خمیده یا مچاله نشده و تکیه گاههای آنها نیز شکسته و خراب نشود .

تابلوهای توزیع معمولا بصورت سیستم چهار سیمه بسته می شوند ، که هادی های سه فازه L1 , L2 , L3  به همراه هادی PE یا PEN در قسمت پایین پنل ها قرار می گیرند .

هادی های فاز معمولا در بالا یا پایین تابلو توزیع نصب می شوند ودر صورت نیاز هادی خنثی عایق شده پنجمی می تواند در سیستم شین افقی و عمودی مورد استفاده قرارگیرد

ظرفیت تحمل بار شینه:

در تابلو توزیع ساخته شده بر اساس بخش IEC 60439-1 / DIN VDE 0660 500  مشخص کننده ظرفیت تحمل بار شین ها ( با در نظر گرفتن جریان نامی و جریان نامی عملیاتی تحت شرایط کار نرمال ) می باشد و کاتولوگ ها ، استاندارد ها از جمله آزمایشات آنهامشخص شده است .

مساحت سطح مقطع هادی PE 

هادی PE که بصورت الکتریکی به بدنه متصل است ،‌باید به گونه ای انتخاب شده باشد تا بتواند جریان های اتصال کوتاه احتمالی را تخلیه نماید و سطح مقطع شین ها حفاظتی باید حداقل مطابق مقادیر مشخص شده در جدول 4 بخش IEC 60439-1  مطابق باشد .

آنچه در مورد شین های PE ذکر شده در مورد شین های PEN نیز صادق است ، بجز آنکه جریان های غیر متعادل بزرگتر در شین های PEN باید در نظر گرفته شود . سطح مقطع هادی PEN باید 25٪ سطح مقطع هادی فاز باشد . در صورتیکه از مبدل های توان محدود کننده جریان در سیستمهای با زمین خنثی استفاده شده باشد ، هادی PEN باید مطابق هادی های فاز ثانوی انتخاب شود .

  علامت زنی شین ها

با استفاده از نوار چسب های مقاوم ( شیرینگ رنگی) دربرابرحرارت،هادی های L1, L2, L3  و هادی خنثی N در شین ها علامت گذاری می شوند . بنابر استاندارد IEC  و ISO  نوار چسب سبز / زرد برای هادی حفاظتی PE یا  PEN استفاده می شود ( برای هر بخش یک عدد ) .

روش قدیمی تر رنگ زدن شین ها بصورت زرد ، سبز ، بنفش و ... منطبق با بخش 500 استاندارد DIN 0660 500 / IEC 60439 – 1  مجاز نمی باشد .

 فاکتور های موثر در ظرفیت تحمل بار در شین ها

- وضعیت نصب

- ارتباط هادی ها نسبت به یکدیگر

- سطح مقطع مواد هادی

- توان تحمل مواد هادی

- خلاصی بین تکیه گاه ها

- اثرات حرارتی احتمالی قطعات دیگر

جنس شین ها

شینه های مورد استفاده در تابلو عموما از جنس مس الکترولیتی با استحکام F30 و یا آلومینیومی با قابلیت هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی خوب ساخته می شوند. برای شینه های مس از استاندارد VDE 0201 و برای شینه های آلومینیومی از استاندارد VDE 0202 استفاده شده است .