تبلیغات
تابلوهای برق - ،،شینه های( Busbars ) مورد استفاده در تابلوهای برق،،

تابلوهای برق

خوش آمدید

 

شینه های( Busbars ) مورد استفاده در تابلوهای برق

نقش شینه در تابلو برق ایجاد مسیری است برای توزیع جریانی که در یک یا چند نقطه از شینه وارد آن شده و بین نقاط خروجی تقسیم و از آن خارج می شود.

بنابر این شینه مرکز تجمع جریان ها است ودر هیچ مسیر یا نقطه دیگری از تابلو شدت جریان بیشتر از شینه نیست مس که در ساختمان شینه بکار می رودباید ازخالصترین نوع بوده و آماده سازی(نورد) آن به نحوی ممکن انجام گیرد و تا جایی ادامه یابد که استقامت مکانیکی لازم برای ایستادگی در برابر نیروهای اتصال کوتاه بدست آید.

یادآوری می شود که هر چه استقامت مکانیکی بیشتر باشد ، مقاومت الکتریکی نیز بیشتر خواهد بود و بطورکلی شینه ها با ضخامت کوچکتر دارای استقامت مکانیکی بیشتری هستند .

اثرات عبور جریان از شینه ها

1) اثر حرارتی جریان برق در حالت کاری و اتصال کوتاه

2) اثر هادی دینامیک جریان برق بخصوص در حالت اتصال کوتاه

انرژی حرارتی تولید شده در شینه و نحوه پخش آن در بهره برداری هادی بعلت وجود مقاومت الکتریکی در هادی و خاصیت ذاتی آن است بنابر این در اثر عبور جریان از هر هادی مقداری انرژی الکتریکی به حرارت تبدیل می شود و تا جایی که به شینه ها مرتبط می شود، بخشی از این انرژی حرارتی به صورت انتقال از طریق هوا و محل های اتصال هادی ها و بخش دیگر به صورت تشعشع به محیط اطراف منتشر می شود و بقیه صرف بالابردن دمای خود شینه می شود تا جایی که بین انرژی حرارتی تولید شده در شینه و انرژی منتشر شده از طریق انتقال و تشعشع برابر ایجاد شود ، در این حالت تعادل برقرار شده و دمای شینه ثابت می ماند.